Picture of the author

Category

Truyền thông xã hội

điện tín

Quản lý cộng đồng tự động để nâng cao hiệu quả hoạt động của nhóm. Quản lý người dùng và theo dõi hành vi được cải tiến, động lực cộng đồng trong tầm tay bạn.

Picture of the author

Quản lý cộng đồng thật dễ dàng

Phản hồi thông minh cung cấp thông báo phản hồi kích hoạt nhiều từ khóa và hỗ trợ phản hồi tự động cho các kịch bản tùy chỉnh, giúp đơn giản hóa đáng kể công việc xây dựng hệ thống hỗ trợ cộng đồng.

Picture of the author

Đồng bộ hóa thông tin chính xác

Thông tin về từng thành viên trong SaleSmartly được đồng bộ hóa chính xác để tránh xung đột dữ liệu do các bot khác trong nhóm gây ra.